Administration

Sh. Padma Ram, IRS
Sh. Padma Ram, IRS
REGISTRAR, MBM UNIVERSITY
registrarmbm@gmail.com
Sh. Dashrath Kumar Solanki, RAcS
Sh. Dashrath Kumar Solanki, RAcS
COMPTROLLER, MBM UNIVERSITY